• Published Date: 21/12/2018
  • by: UNDP

การลงทุนมุ่งผลทางสังคมในประเทศไทย

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนสำหรับกิจการเพื่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งองค์กรผู้สนับสนุนที่เป็นสถาบันทางการเงิน (Financial Support) และฝั่งผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Financial Support) ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาและสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนไปได้ถูกทิศทาง

ในเบื้องต้น เรามาเรียนรู้ความหมายของศัพท์ 2 คำที่สำคัญ นั่นคือ การเงินเพื่อสังคม (Social Finance) และ การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment)

  •        การเงินเพื่อสังคม (Social Finance) สหภาพยุโรปได้กำหนดคำนิยามไว้ว่า การเงินเพื่อสังคมนั้นไม่ได้เป็นเพียงการกระทำต่อเรื่องการเงินของกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น หรือเป็นการริเริ่มประโยชน์เชิงสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แต่การเงินเพื่อสังคมคือความยั่งยืนทางการเงิน ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) เท่านั้น แต่หมายถึงการจัดการอุปสงค์และอุปทานของตลาดเพื่อทุนทางสังคม (ทุนทางสังคม หมายถึง ในลักษณะใหม่ที่ไม่ใช่เพียงทุนทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังในการทำกำไรหรือแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเอง แต่ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทุนส่วนรวมที่มาจากการช่วยเหลือและความร่วมมือกันระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม)
  •        การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact investment) Global Impact Investment Network (GIIN) ได้บรรยายความหมายของคำนี้ไว้ว่า คือ‘คือการลงทุนในธุรกิจ องค์กร หรือแหล่งเงินทุน ที่จะต้องสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ

จากหัวข้อการบรรยาย “Sharing of findings from the Social Impact Investment Landscape Study” การแชร์ความรู้และประสบการณ์โดยคุณ Haidy Leung ตำแหน่ง Business Development Manager และคุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ จาก ChangeFusion องค์กรที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคมมานานนับสิบปี มีโอกาสได้เห็นกิจการเพื่อสังคม (Social Entreprises: SE) หลายกิจการเติบโต จึงสามารถรวบรวมข้อมูลและความต้องการ ทั้งทางฝั่งผู้ผลิตที่นำทรัพยากรมาใช้และฝั่งผู้บริโภคที่มีความต้องการด้านสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อหาจุดร่วมที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คุ้มทุนและสร้างบริบทสังคมอย่างยั่งยืน

 

การเงินเพื่อสังคมนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาแหล่งเงินทุนที่มีเป้าหมายเพื่อสินค้าสาธารณะ (public good) สร้างโอกาสสำหรับนักลงทุน เพื่อเลือกลงทุนในโครงการที่สร้างประโยชน์ที่ดีต่อสังคม หรือช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ได้ โดยการเงินเพื่อสังคมนั้นสามารถทำได้ผ่านหลายเครื่องมือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม พันธบัตรชุมชน พันธบัตรเพื่อสังคม การลงทุนที่เท่าเทียม สามารถช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือการกุศลต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น การเงินเพื่อสังคมนั้นสามารถเข้าไปช่วยจัดการ ให้องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ที่พร้อมสนับสนุนประเด็นทางสังคมได้ในหลากหลายมิติ ทั้งนวัตกรรมเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคมนั้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือการช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะกับผู้คนที่ด้อยโอกาส สามารถแบ่งปันความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคม การเงินเพื่อสังคมที่ลงทุนไปกับกิจการเพื่อสังคมบางโครงการนั้นก็เป็นการสร้างงานและโอกาสสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงตลาดแรงงาน

จากการสำรวจโดย ChangeFusion พบว่าบทบาทที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กรเงินทุน ไม่ว่าองค์กรเหล่านี้จะเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่า (Grant) บริษัทเงินกู้ (Loan) หรือเป็นหุ้นส่วน (Equity Investment) สิ่งสำคัญคือต้องไม่คำนึงถึงการเป็นเพียงแค่สปอนเซอร์เท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการร่วมมือที่สร้างโอกาสการเติบโตได้ในระยะยาวได้ (Long Term Investment) ChangeFusion ยังค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคือความสำคัญด้านองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการทำกิจการเพื่อสังคมและนักพัฒนาผู้ขับเคลื่อนชุมชนซึ่งคิดเป็น 87% รองลงมาคือปัจจัยความสำคัญด้านเกษตรกรรม ในขณะที่ทางฝั่งของกิจการเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับตัวนักพัฒนาชุมชนมากถึง 51% รองลงมาคือการให้องค์ความรู้ 39% และตามลงมาด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Well-being ของคนในสังคมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว พลังงาน การจัดการขยะ และอื่นๆ

อย่างไรก็ดีกลับพบว่ากิจการเพื่อสังคมจำนวน 22 รายจาก 41 รายยังขาดองค์ความรู้ด้านการลงทุนเพื่อสังคมจึงไม่สามารถวัดผลการทำงานเมื่อเทียบระหว่างทรัพยากรและเวลาที่สูญไปได้ นี่จึงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวางโมเดลเพื่อจัดการกับองค์ความรู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือเห็นภาพการลงทุนที่ทำได้จริง เป็นที่มาของทางออกในรูปแบบแพลตฟอร์มกลางที่สามารถรวบรวมทุกฐานข้อมูลด้านการลงทุนเพื่อสังคม ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องปัจจัยการลงทุน รวมไปถึงวิธีการวัดผลที่ตอบโจทย์ตาม SDGs เพื่อบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม ให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกทิ้งไว้กลางทางหรือไม่เกิดการพัฒนาในภายหลังนอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความท้าทายที่สำคัญในการแสดงออกถึงความต้องการที่ชัดเจนของภาคธุรกิจในทุกระบบของ Supply Chain  การให้ข้อมูลโมเดลธุรกิจซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจนนี้จะสร้างความเข้าใจระหว่างกิจการเพื่อสังคมและบริษัทผู้ลงทุน เพื่อหาข้อสรุปในโมเดลที่สอดคล้องต้องกันได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับทุกภาคส่วน โดยไม่ได้เป็นเพียงการทำเพื่อประชาสัมพันธ์หรือ CSR ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ฉาบฉวยแต่เป็นการจับคู่ความต้องการแล้วเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779