• Published Date: 02/03/2020
  • by: UNDP

‘ทีมสื่อเพื่อการขอสัญชาติ’ เยาวชนเชียงใหม่ที่รวมตัวเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไร้สัญชาติ

 

เมื่อกลุ่มคนไร้สัญชาติอยากจะสร้างตัวตนด้วยการขอสัญชาติ กลับมีปัญหามากมายเกิดขึ้น ใช้เวลานานบ้าง โดนเลี่ยงบ้าง ค่าใช้จ่ายสูง ถูกเรียกผลประโยชน์ส่วนตัวจากนายหน้า รวมถึงกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างใช้เวลานาน เหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้นักกิจกรรมเยาวชนไร้สัญชาติสามคนจากจังหวัดเชียงใหม่ ชาติสุชาติ อิ่งต๊ะ, เอกปติภาร นาหลง และตี๋ตี๋ นาหยอด รวมตัวกันสร้างสรรค์ ‘สื่อเพื่อการขอสัญชาติ’ เพื่อให้ความรู้ด้านการขอสัญชาติ ผ่านการประกวดโครงการ Youth Co:Lab Thailand 2019 และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้ในที่สุด

 

การเข้าไม่ถึงกระบวนการขอสัญชาติ คือจุดเริ่มต้นของการทำงานครั้งนี้

ทีมสื่อเพื่อการขอสัญชาติ : เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคนไร้สัญชาติจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศครับ พวกผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งรัฐไทยมีข้อกฎหมายว่า สามารถยื่นขอรับรองสัญชาติไทยได้หากมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายระบุไว้  แต่ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้น ยังคงมีคนไร้สัญชาติจำนวนมากเข้าไม่ถึงกระบวนการการยื่นขอสัญชาติ ซึ่งเกิดจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ไม่มีความรู้ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ถูกเรียกรับผลประโยชน์ พอไม่มีเงินจ่าย ก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ จึงทำให้เสียโอกาสหลายอย่าง และเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานครับ ซึ่งที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สามารถยื่นขอรับรองสัญชาติได้ เพราะเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจ มีสื่อไปทำข่าวติดตามผล เราจึงคิดว่า หากมีการนำเสนอ ติดตาม โดยการใช้สื่อ อาจทำให้ขั้นตอนการยื่นขอสัญชาติรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นด้วยครับ

 

 

ตั้งใจทำทุกขั้นตอน  สร้างสื่อเพื่อคนไร้สัญชาติ

ทีมสื่อเพื่อการขอสัญชาติ : สิ่งที่เราต้องการจะทำคือ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะทำคลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง การดำเนินการยื่นขอรับรองสัญชาติ ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องดูกฎหมายอะไร มาตราไหน แล้วใครบ้างที่สามารถขอสัญชาติได้ หลังจากนั้นก็จะมีการพาเคสที่มีปัญหาไปยื่นขอสัญชาติ โดยขอความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อจะจัดทำเป็นสารคดีสั้น ติดตามกระบวนการการยื่นขอสัญชาติ และพร้อมกันนี้ก็จะมีการจัดทำวีดีโอ เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไร้สัญชาติ เพื่อให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับคนไร้สัญชาติมากยิ่งขึ้น

 

อยู่ดี การศึกษาเท่าเทียม ส่งเสริมเศรษฐกิจ และไม่แบ่งแยกคือสิ่งที่อยากให้คนไร้สัญชาติควรได้รับ

ทีมสื่อเพื่อการขอสัญชาติ : พวกเราทำงานภายใต้หลักการ SDGs ข้อ 16 คือส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ โดยโครงการจะช่วยให้กลุ่ม ‘คนไร้สัญชาติ’ ที่ถูกแบ่งแยกสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ออื่นๆด้วย เช่น เป้าหมายข้อที่ 3 ได้เข้าถึงสวัสดิการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป้าหมายข้อ 4  ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เนื่องจากในปัจจุบันคนไร้สัญชาติยังไม่สามารถเข้าเรียนได้ในทุกสาขา และสุดท้าย คือข้อ 8 เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่า เพราะการได้รับสัญชาติจะทำให้เราจะไม่ถูกจำกัดอาชีพที่ต้องการทำครับ

 

 

เป้าหมายที่วางไว้ คือคนไร้สัญชาติต้องเข้าถึงกระบวนการการยื่นขอสัญชาติอย่างเท่าเทียม

ทีมสื่อเพื่อการขอสัญชาติ : เป้าหมายหลักของเราคือ คนไร้สัญชาติต้องเข้าถึงกระบวนการการยื่นขอสัญชาติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงมีแกนนำในชุมชนที่สามารถให้ความรู้เรื่องการยื่นขอสัญชาติได้ อีกทั้งฝึกฝนให้คนในชุมชนทำสื่อได้ด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นออกไปยังสาธารณะ เป้าหมายที่รองลงมา เราอยากให้สังคมรับรู้ถึงการมีอยู่ของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติมากยิ่งขึ้น โดยไม่มองว่าคนไร้สัญชาตินั้นเป็นภัยคุกคามหรือเป็นอื่น

 

#UNDP # UCxUNDP #RespectDifferences #EmbraceDiversity #YouthCoLab2019

#YouthCoLabThailand #PVE #PreventingViolentExtremism #SocialInnovatio #SDG

Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779