• Published Date: 14/06/2023
  • by: UNDP

เสียงที่ไม่เคยได้ยิน: เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าของเยาวชนมุสลิม ผ่านวงสนทนา Youth Dialogue

ลองนึกภาพครอบครัวมุสลิมใช้บริการรถแท็กซี่ และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม พวกเขาได้รับสีหน้าที่แปลกและดูอึดอัดจากคนขับรถ แต่ครอบครัวก็ไม่แปลกใจ เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับการถูกจ้องมอง และการที่ต้องอธิบายวัฒนธรรมและค่านิยมของพวกเขาในฐานะครอบครัวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ศาสนามุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศ

 

 เพราะเรื่องราวของพี่น้องมุสลิม อาจจะไม่เคยถูกพูดถึงนักในกระแสหลัก ทั้งในการศึกษา สื่อกระแสหลัก ฯลฯ จึงทำให้บางครั้งบริการหรือกิจกรรมต่างๆในประเทศ อาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของพวกเขา ส่งผลให้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม เราจึงชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คนกลุ่มนี้เผชิญ จากมุมมองการใช้ชีวิตของพวกเขา ผ่านวงสนทนาเยาวชน “Leave No One Behind” ซึ่งเป็นบทสนทนาเยาวชนกับกลุ่มที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย รวมไปถึงกลุ่มคนมุสลิม

 

ปัญหาและอุปสรรคที่เยาวชนมุสลิมในประเทศไทยกำลังพบเจอ เกิดขึ้นจากภูมิทัศน์ทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนของประเทศ ชาวมุสลิมในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ ถึงแม้ว่าพวกเขาเป็นคนไทย วัฒนธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขาแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการถูกกีดกันสำหรับเยาวชนมุสลิมในประเทศไทยที่เราอาจจะนึกไม่ถึง แต่เราจะชวนมาสำรวจปัญหาที่เยาวชนมุสลิมในประเทศไทยเผชิญอยู่จากวงสนทนานี้กัน

 

อคติทางสังคมที่ชาวมุสลิมเผชิญ
สิ่งแรกที่เป็นประเด็นหลักในแลกเปลี่ยนประสบการณ์คืออคติทางสังคม เยาวชนมุสลิมในประเทศไทยต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและอคติที่มาจากการปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา เมื่อได้ใช้เวลาในการพูดคุยถึงอุปสรรคและสิ่งที่ได้พบเจอในฐานะคนมุสลิม เหมือนกับว่าสิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์ร่วมของเหล่ามุสลิมในไทยก็ว่าได้ สิ่งนี้สามารถอยู่ในรูปแบบของการกีดกันทางสังคม การเหมารวม และการมีภาพจำแต่สิ่งที่เป็นเชิงลบเกี่ยวกับพวกเขา เช่น ทัศนคติเหล่านี้อาจทำให้เยาวชนมุสลิมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมได้ยาก และอาจถูกจำกัดโอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมทางสังคม ปัญหานี้เกิดจากการขาดความตระหนักรู้และการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งอาจจะนำไปสู่ถึงความกลัวหรือการไม่เห็นความสำคัญในการเริ่มบทสนทนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนมุสลิมจำนวนมากมีความจำเป็นที่ต้องมีความพยายามร่วมกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ ผ่านสื่อและโครงการเข้าถึงชุมชน

Image by rawpixel.com on Freepik

 

เมื่อ “บ้าน” ไม่เคยเป็นที่ปลอดภัย

เมื่อถามถึงอุปสรรคหลักในการใช้ชีวิต จะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องถูกยกขึ้นมาพูดเสมอจากพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองและความรุนแรงมาเป็นเวลาหลายปี สิ่งนี้ได้สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความหวาดกลัวในหมู่เยาวชนมุสลิมในภาคใต้ ทำให้โอกาสในอนาคตของพวกเขาถูกจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องมีการริเริ่มบทสนทนามากขึ้นในเรื่องนี้ การริเริ่มสร้างสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจรวมถึงความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการพูดคุยและความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างๆ ตลอดจนโครงการที่กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้ง เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และการเลือกปฏิบัติ เยาวชนมุสลิมในประเทศไทยมักประสบกับความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของชุมชน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาหางานหรือเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้ยาก ซึ่งอาจส่งผลระยะยาวต่ออนาคตของพวกเขา สิ่งนี้เป็นประเด็นหลักที่ถูกยกขึ้นมาพูดในวงสนทนาตลอดเวลา 

 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่ในภาคใต้ไม่ส่งเสริมให้ลูกออกไปเรียนนอกพื้นที่จังหวัดเท่าไหร่นัก เนื่องจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้พวกเขาเลือกที่จะให้ลูกอยู่ที่บ้าน เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้กันและกันมากกว่า เกิดจากความเป็นห่วง บวกกับการที่ถูกจำกัดโอกาสในสังคม ทำให้พวกเขามีรายได้น้อย สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในพื้นที่ ซึ่งยังเป็นอุปสรรคหลักที่แก้ไขได้ยาก 

 

การเข้าถึงการศึกษาจึงเป็นความท้าทายต่อเนื่องที่สำคัญสำหรับเยาวชนมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคใต้ ระบบการศึกษาในพื้นที่เหล่านี้มักได้รับทุนสนับสนุนไม่เพียงพอและมีบุคลากรไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำกัด นอกจากนี้ นักเรียนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คนรอบตัวเป็นคนพุทธนั้น อาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและอคติจากครูและเพื่อนร่วมชั้น ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางวิชาการได้ยาก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านการศึกษาในจังหวัดภาคใต้มากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างโรงเรียนใหม่ การจ้างครูเพิ่ม และการจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนแก่นักเรียน นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีความตระหนักและการศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาสำหรับสมาชิกทุกคนในสังคม โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือศาสนาของพวกเขา

 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็น มีเยาวชนมุสลิมอีกมากที่ต้องการเข้ามาเรียนในกรุงเทพเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า แต่กลับต้องเจอกับปัญหาที่เกิดจากความไม่คำนึงถึงความเชื่อทางศาสนา เช่น การหาอาหารฮาลาล ในสถานศึกษามีน้อยหรือบางแห่งอาจไม่มีเลย สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เยาวชนมุสลิมอาจรู้สึกว่าไม่เป็นหนึ่งในสังคมและถูกละเลยได้ 

จากบทสนทนาในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมมากขึ้น รวมไปถึงบริบทเฉพาะจากชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะเยาวชนมุสลิมในประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึง เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในวิถีปฏิบัติของศาสนา ภูมิทัศน์ทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนของประเทศ เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการริเริ่มสร้างสันติภาพมากขึ้น 

ที่สำคัญคือ การแก้ปัญหานี้เป็นความรับผิดชอบของคนทุกศาสนา จึงจำเป็นต้องมีการตระหนักรู้และให้การศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติและอคติ ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างสังคมที่มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน

 

Keywords: , ,
Submit Project

There are many innovation platforms all over the world. What makes Thailand Social Innovation Platform unique is that we have created a Thai platform fully dedicated to the SDGs, where social innovators in Thailand can access a unique eco system of entrepreneurs, corporations, start-ups, universities, foundations, non-profits, investors, etc. This platform thus seeks to strengthen the social innovation ecosystem in Thailand in order to better be able to achieve the SDGs. Even though a lot of great work within the field of social innovation in Thailand is already happening, the area lacks a central organizing entity that can successfully engage and unify the disparate social innovation initiatives taking place in the country.

This innovation platform guides you through innovative projects in Thailand, which address the SDGs. It furthermore presents how these projects are addressing the SDGs.

Aside from mapping cutting-edge innovation in Thailand, this platform aims to help businesses, entrepreneurs, governments, students, universities, investors and others to connect with new partners, projects and markets to foster more partnerships for the SDGs and a greener and fairer world by 2030.

The ultimate goal of the platform is to create a space for people and businesses in Thailand with an interest in social innovation to visit on a regular basis whether they are looking for inspiration, new partnerships, ideas for school projects, or something else.

We are constantly on the lookout for more outstanding social innovation projects in Thailand. Please help us out and submit your own or your favorite solutions here

Read more

  • What are The Sustainable Development Goals?
  • UNDP and TSIP’s Principles Of Innovation
  • What are The Sustainable Development Goals?

Contact

United Nations Development Programme
12th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Mail. info.thailand@undp.org
Tel. +66 (0)63 919 8779